કંટેંટ પર જાઓ

Business Loan Interest Rates & Charges

Educational Funding / Medical Equipment / Hospital Funding / Secure Lending
ખર્ચ નો વર્ણન ખર્ચ
ચેક બાઉન્સ ખર્ચ રુ. 1000
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ રુ 500
બાકી વ્યાજ રકમ 26% p.a.
ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફાર રુ. 2000
પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ મૂળ નો 2
બાકી
ડુપ્લિકેટ એનઓસી Rs.500
એલપીજી કિટ એનઓસી ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
કેશ હેન્ડલિંગ ખર્ચ રૂ. 1 લાખ અને વધુ માટે રોકડ રસીદ માટે 1% + લાગુ કરો (મહતમ રોકડ મર્યાદા રૂ. 1,99,999)
આઉટસ્ટેશન ચેક ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ચેક પુનર્સત્યાપન ખર્ચ Rs.300
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ i) 5% + સર્વિસ ટેક્સ
ડિસબર્સ થવાના 12 મહિનાની અંદર
ii) તેણે પછી 2% + સર્વિસ ટેક્સ
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ Rs.2000
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચની ઈએમઆઈ તારીખમાં ફેરફાર Rs.2000
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ i) રુ.300/- પ્રીક્લોજર/સ્વેપ/મેચ્યોર/ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરતી વખતે.
ii) રુ.450/- પ્રિક્લોઝર / સ્વેપ/ પાકતી તારીખ / ગ્રાહક દ્વારા રદ્દ કરવાની તારીખથી 60 દિવસ સુધી.
ફિક્સ્ડ રેટને ફ્લોટિંગ અને ફ્લોટિંગને ફિક્સ્ડ રેટમાં બદલાય છે ઉપલબ્‍ધ નથી
રિફંડ ન થવા વાળા ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
રૂપાંતરણ ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
લોન દસ્તાવેજ/કરાર/શેયર સર્ટિફિકેટના રિટ્રીવલની કૉપી ઉપલબ્‍ધ નથી
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
પૂર્વચુકવણીના સ્ટેટમેંટ ખર્ચ રુ 200
સિક્યોરિટી ડિપૉઝિટ વાળા એસએમઈ પાવર અને અન્ય લોન
ખર્ચ નો વર્ણન ખર્ચ
ચેક બાઉન્સ ખર્ચ રુ. 1000
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ રુ 500
બાકી વ્યાજ રકમ 26% p.a.
ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફાર રુ. 2000
પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ બાકી મુદ્દલનો 2%
ડુપ્લિકેટ એનઓસી Rs.500
એલપીજી કિટ એનઓસી ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
કેશ હેન્ડલિંગ ખર્ચ રૂ. 1 લાખ અને વધુ માટે રોકડ રસીદ માટે 1% + લાગુ કરો (મહતમ રોકડ મર્યાદા રૂ. 1,99,999)
આઉટસ્ટેશન ચેક ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ચેક પુનર્સત્યાપન ખર્ચ Rs.300
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ ડિસબર્સ અવધિ ના અનુસાર.
0 થી 12 મહિના ના માટે: પીઓએસ ના 5%.
13 થી 24 મહિના ના માટે: પીઓએસ ના 4%.
25 અને વધુ માટે: પીઓએસ ના 2%.

*પ્રીક્લોજર ખર્ચ સર્વિસ ટેક્સ નો ખાસ ભાગ છે.
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ Rs.2000
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચની ઈએમઆઈ તારીખમાં ફેરફાર Rs.2000
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ i) રુ.300/- પ્રીક્લોજર/સ્વેપ/મેચ્યોર/ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરતી વખતે.
ii) રુ.450/- પ્રિક્લોઝર / સ્વેપ/ પાકતી તારીખ / ગ્રાહક દ્વારા રદ્દ કરવાની તારીખથી 60 દિવસ સુધી.
ફિક્સ્ડ રેટને ફ્લોટિંગ અને ફ્લોટિંગને ફિક્સ્ડ રેટમાં બદલાય છે ઉપલબ્‍ધ નથી
રિફંડ ન થવા વાળા ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
રૂપાંતરણ ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
લોન દસ્તાવેજ/કરાર/શેયર સર્ટિફિકેટના રિટ્રીવલની કૉપી ઉપલબ્‍ધ નથી
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
પૂર્વચુકવણીના સ્ટેટમેંટ ખર્ચ રુ 200
ભારત સરકાર દ્વારા સૂચિત, તમામ ફી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસ પર જીએસટી લાગુ પડે છે અને ભારત સરકારના સંબંધિત નિયમો મુજબ ફેરફારને પાત્ર છે.
શરતો લાગુ.
બધી લોન રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડના સ્વવિવેક પર આપવામાં આવશે. અહીં ઉપલબ્ધ બધી જાણકારી નોટીસ આપ્યા વગર બદલી શકે છે. કોઈપણ સંજોગોમાં, લોન અરજી માટે અમારા કોઈપણ પ્રતિનિધિને કેશ, બેરર,બ્લેન્ક ચેક અથવા વસ્તુના રૂપમાં ચુકવણી ન કરો. કૃપા કરીને ધ્યાન આપો કે બધા પીડીસી અને ટ્રાંજૈક્શન ખર્ચના ચેક ક્રૉસ હોવા જોઈએ અને "રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ" ના નામ પર બનેલા હોવા જોઈએ.

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે