કંટેંટ પર જાઓ

વિશેષતાઓ

  • ભવિષ્યના નાણા પ્રવાહ પર આધારિત ઋણની લાયકાત ઉચ્ચતર લાયકાતમાં પરિણમે છે
  • દસ વર્ષ સુધીની મુદ્દત
  • ગોઠવાયેલા ઈએમઆઈ હપ્તા
  • શૈક્ષણિક ભંડોળના વ્યવસાયને વ્યાપકપણે સમજીને તેના આધારે ઋણનું માળખુ
  • સ્વીકાર્ય હોય તેવી સંપત્તિઃ રહેણાંક, વ્યવસાયિક અને ઔદ્યોગિક

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે