કંટેંટ પર જાઓ

ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સ બિઝનેસ લોન એલિજબિલિટી માટે જરૂરી દસ્તાવેજ

  • કેવાયસી દસ્તાવેજો
  • કાર્યાલયનો એડ્રેસ પ્રૂફ.
  • બધા આવેદકો / સહ-આવેદકોનો પાસપોર્ટ સાઇજનો ફોટો.
  • અરજી પત્રક
  • મિલકતના કાગળોની નકલ (આપેલ જામીન)
  • એમઓએ / એઓએ / પાર્ટનરશિપ ડીડની પ્રમાણિત કૉપી.
  • પુનઃચુકવણીનો અગાઉનો રેકોર્ડ (1 વર્ષ)
  • 3 વર્ષની ઓડિટ કરેલ આર્થિક વિગતો.
  • નિદેશક/પાર્ટનરના 2 વર્ષના ઇન્કમટેક્ષ રિટર્ન(આઈટીઆર).
  • મુખ્ય પરિચાલન ખાતાનું 12 મહિનાનું સ્ટેટમેન્ટ. (સેવિંગ અને હાલનું એકાઉન્ટ)

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે