કંટેંટ પર જાઓ

Agriculture Loan Features

  • 3 કરોડ સુધી સુરક્ષિત મુદ્દતી ઋણ.
  • સંરચિત ઋણ - અનુકૂળ ઋણ સમયગાળો અને જરૂરિયાત અનુસાર પુનઃચુકવણીના વિકલ્પો
  • મંજૂરી/માન્યતા પ્રતિભાવ 5 દિવસમાં
  • ઝડપી નાણાં ચુકવણી - પ્રવેશ કરવાથી ચુકવણી સુધીમાં 10 દિવસ
  • ભારતભરમાં 160 જગ્યાઓ આવરી લે છે
  • સ્થાનિક જરૂરિયાતોને સમજીને તૈયાર કરેલ

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે