કંટેંટ પર જાઓ

હોટેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લોન્સ

તેવા લોકો જેઓ પોતાની હોટલને સુધારવા અથવા તેનું વિસ્તરણ કરવા માગે છે.

 

વિદેશી અને દેશના પર્યટકોની વધી રહેલી સંખ્યા અને સરકારના પર્યટન સ્થળોના સર્જન અને તેમને પ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસો, ઉદ્યોગસાહસિક તરીકે માનસિકતા ધરાવતા લોકો માટે સારા સમાચાર છે.

વધુ ગ્રાહકો મેળવવા અને તેમને ઉચ્ચતમ અનુભવ આપવા માટે હોટલની સ્થાપના કરી અથવા તમારી હોટલનું વિસ્તરણ કે તેનું પુર્નનાવિન્યીકરણ કરીને આ ઉચ્ચ દરે વિકસતા પર્યટન ક્ષેત્રનો મહત્તમ ફાયદો મેળવો.

નવી હોટલ અથવા વર્તમાનમાં સુધારો, જેના માટે ભારે રોકાણની જરૂર હોય. હોટલની જમીન અને માળખાકીય સુવિધાના નિર્માણ માટે અને તમારી આત્મ-નિર્ભર બનવાની યાત્રાને મજબૂતી આપવા માટે તમારા સ્વપ્નોને સરળ ઋણ વડે અમને ધીરાણ આપવા દો.

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે