કંટેંટ પર જાઓ

Loan Against Property Interest Rates

ચેક બાઉન્સ ખર્ચ Rs.450
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ રુ 500
બાકી વ્યાજ રકમ 3% પ્રતિ મહિનો.
ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફાર રુ 500
પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ બાકી મુદ્દલનો 2%
ડુપ્લિકેટ એનઓસી Rs.500
એલપીજી કિટ એનઓસી ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
કેશ હેન્ડલિંગ ખર્ચ રૂ. 50 હજાર કરતા વધુ રોકડ ઉપાડ માટે 1% + લાગુ પડતા કરવેરા (મહત્તમ મર્યાદા રૂ. 1,99,999.) આ જુઓ
આઉટસ્ટેશન ચેક ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ચેક પુનર્સત્યાપન ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ પૂર્વચુકવણી ખર્ચ નિમ્ન પર લાગુ પડતો નથી:
1. વ્યક્તિગત અરજદાર ની સાથે વ્યક્તિગત સહ-અરજદાર
2. ભોગવટો અરજદાર ની સાથે વ્યક્તિગત સહ-અરજદાર
માત્ર વ્યક્તિગત અરજદાર
ઉપરોક્ત ના સિવાય અન્ય બધી પર પૂર્વચુકવણી ખર્ચ લાગુ થશે."
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ i) વિતરણની તારીખથી 7 દિવસની અંદર તમારા ઇંસ્ટ્રૂમેંટથી લોન રદ્દ કરવા પર
ક) ખર્ચ - 1% + લોન રકમ નો સર્વિસ ટેક્સ
ખ) વિતરણની તારીખ થી લઇ ને કેંસલ કરવાંની તારીખ સુધી વ્યાજ.
ii ) વિતરણની તારીખથી 7 દિવસ પછી લોન રદ્દ કરવા પર
ક) લોન રકમ પર પૂર્વચુકવણી ખર્ચ લાગુ થાય નહી.
ખ) વિતરણની તારીખ થી લઇ ને કેંસલ કરવાંની તારીખ સુધી વ્યાજ.
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચની ઈએમઆઈ તારીખમાં ફેરફાર Rs.500
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ i) રુ.300/- પ્રીક્લોજર/સ્વેપ/મેચ્યોર/ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરતી વખતે.
ii) રુ.450/- પ્રિક્લોઝર / સ્વેપ/ પાકતી તારીખ / ગ્રાહક દ્વારા રદ્દ કરવાની તારીખથી 60 દિવસ સુધી.
મોર્ગેજ લોનનો રેટ બાકી મુદ્દલનો 0.5%
રિફંડ ન થવા વાળા ખર્ચ રુ. 25 લાખ સુધીના લોન પર - રુ. 3,000 + સર્વિસ ટેક્સ
રુ. 25 લાખ થી વધુના લોન પર - રુ. 6500/- + સર્વિસ ટેક્સ
રુપાંતરણના ચાર્જ / બદલાણ માટે ફી સામાન્ય એચએલ/એલએપી/એલઆરડી/સીપી માટે પીઓએસના 0.5%. 9.95%ની યોજના માટે 3 વર્ષની અંદર પીઓએસના 5% છે અને ત્રણ વર્ષ પછી ફરજિયાત પરિવર્તન માટે કોઈ ખર્ચ નથી અને તેના પછી લોનની પાકતી મુદત સુધી સામાન્ય પરિવર્તન ખર્ચ લાગશે
લોન દસ્તાવેજ/કરાર/શેયર સર્ટિફિકેટના રિટ્રીવલની કૉપી રુ.500/- પ્રતિ લેન
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ Rs.750/-
પૂર્વચુકવણીના સ્ટેટમેંટ ખર્ચ Rs.200/-

ફિક્સ્ડ રેટ વાળા હોમ લોન અને સેમી-ફિક્સ્ડ લોન

ચેક બાઉન્સ ખર્ચ Rs.450
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ રુ 500
બાકી વ્યાજ રકમ 3% પ્રતિ મહિનો.
ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફાર રુ 500
પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ બાકી મુદ્દલનો 2%
ડુપ્લિકેટ એનઓસી Rs.500
એલપીજી કિટ એનઓસી ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
કેશ હેન્ડલિંગ ખર્ચ રૂ. 50 હજાર કરતા વધુ રોકડ ઉપાડ માટે 1% + લાગુ પડતા કરવેરા (મહત્તમ મર્યાદા રૂ. 1,99,999.) આ જુઓ
આઉટસ્ટેશન ચેક ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ચેક પુનર્સત્યાપન ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ ક) 1 અક્ટૂ. 08 થી પહેલાં ડિસબર્સ થયા મામલા :
i) વિતરણના 12 મહિનાની અંદર પીઓએસ પર 5
ii ) તેણે પછી 2
ખ) કેસેજ ડિસ્બ. 08 પર અને તેણે પછી ડિસબર્સ થયા મામલા ::
i) વિતરણની તારીખ થી 6-12 મહિનાના દરમિયાન - પીઓએસ પર 5% + સર્વિસ ટેક્સ.
ii ) વિતરણની તારીખ થી 12-24 મહિનાના દરમિયાન - પીઓએસ પર 3% + સર્વિસ ટેક્સ
iii) વિતરણની તારીખ થી 24 મહિનાના પછી - પીઓએસ પર 2% + સર્વિસ ટેક્સ
ગ) કેસેજ ડિસ્બ. 11 પર અને તેણે પછી ડિસબર્સ થયા મામલા (ફિક્સ્ડ રેટ - હોમ લોન પર લાગુ) ::
i) વિતરણની તારીખ થી 6-24 મહિનાના દરમિયાન - 3%+સર્વિસ ટેક્સ
ii ) વિતરણની તારીખ થી 24 મહિનાના પછી - 2% + સર્વિસ ટેક્સ
ઘ) 9.95% સ્કીમ
1 અક્ટૂ. 08 થી પહેલાં ડિસબર્સ થયા મામલા ::
પહેલાં 3 વર્ષ માટે પીઓએસ પર 5% અને 3 વર્ષ પછી 2
1 અક્ટૂ. 08 ના પછી ડિસબર્સ થયા મામલા ::
પહેલાં 3 વર્ષ માટે પીઓએસ પર 5% + સર્વિસ ટેક્સ અને 3 વર્ષ પછી 2% + સર્વિસ ટેક્સ
**ફોરક્લોઝર ખર્ચની ગણતરી કરવા માટે, પૂર્ણ પૂર્વચુકવણીની તારીખના એક વર્ષની અંદર કરેલી અંશતઃ ચુકવણીને, બાકીની મુદ્દલમાં ઉમેરવામાં આવશે"
સેમી-ફિકસ્ડ વ્યાજ દરની સમાપ્તિના કિસ્સામાં અથવા ફ્લોટિંગ વ્યાજ દરમાં ફેરબદલ કરવા માટે, પૂર્વચુકવણી / ગીરો ખર્ચ લાગુ નહીં થાય.

સેમી-ફિક્સ્ડ વ્યાજ દરના કેસોમાં, પૂર્વચુકવણી / ફોરક્લોઝર ખર્ચ લૉક ઇન સમયગાળામાં અથવા ફિક્સ્ડ વ્યાજ દરે ચાલુ રાખવામાં આવે છે, જો પૂર્વચુકવણી ભંડોળના પોતાના સ્ત્રોત કરતાં અન્ય સ્ત્રોતમાંથી કરવામાં આવી છે.
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ i) વિતરણની તારીખથી 7 દિવસની અંદર તમારા ઇંસ્ટ્રૂમેંટથી લોન રદ્દ કરવા પર
ક) ખર્ચ - 1% + લોન રકમ નો સર્વિસ ટેક્સ
ખ) વિતરણની તારીખ થી લઇ ને કેંસલ કરવાંની તારીખ સુધી વ્યાજ.
ii ) વિતરણની તારીખથી 7 દિવસ પછી લોન રદ્દ કરવા પર
ક) પૂર્વચુકવણી ખર્ચ લાગુ પડતો નથી.
ખ) વિતરણની તારીખ થી લઇ ને કેંસલ કરવાંની તારીખ સુધી વ્યાજ.
કૃપા કરીને નોંધ: હોમ લોનનો તમામ કેસો માટે (એચએલ બીટી + ટોપ અપમાં) જેમાં ગ્રાહકે રોકડ મળી નથી અને RCF / RHFની સાથે લોન રદ કરવાની વિનંતી કરી છે, એમને પોતાના ફંડની પૂર્વચુકવણી ગણવામાં આવશે અને કોઈ પણ ચાર્જ લગાડવામાં આવશે નહિ.
કોઈ પણ ખર્ચમાં માત્ર પૂર્વચુકવણી ખર્ચ થવા પર તેને માફ કરવામાં આવે છે, તેના સિવાય હોમ લોન પર બધો ખર્ચ, ખર્ચ યાદી પ્રમાણે લાગુ થશે.
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચની ઈએમઆઈ તારીખમાં ફેરફાર Rs.500
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ i) રુ.300/- પ્રીક્લોજર/સ્વેપ/મેચ્યોર/ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરતી વખતે.
ii) રુ.450/- પ્રિક્લોઝર / સ્વેપ/ પાકતી તારીખ / ગ્રાહક દ્વારા રદ્દ કરવાની તારીખથી 60 દિવસ સુધી.
એલએપી રેટ બાકી મુદ્દલનો 0.5%
રિફંડ ન થવા વાળા ખર્ચ રુ. 25 લાખ સુધીના લોન પર - રુ. 3,000 + સર્વિસ ટેક્સ
રુ. 25 લાખ થી વધુના લોન પર - રુ. 6500/- + સર્વિસ ટેક્સ
રૂપાંતરણ ખર્ચ સામાન્ય એચએલ/એલએપી/એલઆરડી/સીપી માટે પીઓએસના 0.5%. 9.95%ની યોજના માટે 3 વર્ષની અંદર પીઓએસના 5% છે અને ત્રણ વર્ષ પછી ફરજિયાત પરિવર્તન માટે કોઈ ખર્ચ નથી અને તેના પછી લોનની પાકતી મુદત સુધી સામાન્ય પરિવર્તન ખર્ચ લાગશે
લોન દસ્તાવેજ/કરાર/શેયર સર્ટિફિકેટના રિટ્રીવલની કૉપી રુ.500/- પ્રતિ લેન
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ Rs.750/-
પૂર્વચુકવણીના સ્ટેટમેંટ ખર્ચ Rs.200/-

નિર્માણ સંબંધી ફાઇનાન્સ

ચેક બાઉન્સ ખર્ચ Rs.450
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ રુ 500
બાકી વ્યાજ રકમ 3% પ્રતિ મહિનો.
ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફાર રુ. 1000
પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ બાકી મુદ્દલનો 2%
ડુપ્લિકેટ એનઓસી Rs.500
એલપીજી કિટ એનઓસી ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
કેશ હેન્ડલિંગ ખર્ચ રૂ. 50 હજાર કરતા વધુ રોકડ ઉપાડ માટે 1% + લાગુ પડતા કરવેરા (મહત્તમ મર્યાદા રૂ. 1,99,999.) આ જુઓ
આઉટસ્ટેશન ચેક ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
ચેક પુનર્સત્યાપન ખર્ચ ઉપલબ્‍ધ નથી
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ પ્રથમ વર્ષ માં 5%, બીજા વર્ષ માં 4%, ત્રીજા વર્ષ માં 3%.
આ ખર્ચ સર્વિસ ટેક્સ નો ખાસ ભાગ છે.
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ i) વિતરણની તારીખથી 7 દિવસની અંદર તમારા ઇંસ્ટ્રૂમેંટથી લોન રદ્દ કરવા પર
ક) ખર્ચ - 1% + લોન રકમ નો સર્વિસ ટેક્સ
ખ) વિતરણની તારીખ થી લઇ ને કેંસલ કરવાંની તારીખ સુધી વ્યાજ.
ii ) વિતરણની તારીખથી 7 દિવસ પછી લોન રદ્દ કરવા પર
ક) પૂર્વચુકવણી ખર્ચ લાગુ પડતો નથી.
ખ) વિતરણની તારીખ થી લઇ ને કેંસલ કરવાંની તારીખ સુધી વ્યાજ.
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચની ઈએમઆઈ તારીખમાં ફેરફાર Rs.1000
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ i) રુ.300/- પ્રીક્લોજર/સ્વેપ/મેચ્યોર/ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરતી વખતે.
ii) રુ.450/- પ્રિક્લોઝર / સ્વેપ/ પાકતી તારીખ / ગ્રાહક દ્વારા રદ્દ કરવાની તારીખથી 60 દિવસ સુધી.
માલ-મિલકતના દસ્તાવેજ સામે લોનનો રેટ બાકી મુદ્દલનો 0.5%
રિફંડ ન થવા વાળા ખર્ચ વાસ્તવિક અનુસાર
રૂપાંતરણ ખર્ચ પીઓએસ ના 0.5% / જમીન + નિર્માણ સીએફ લોન માટે 0.75%
લોન દસ્તાવેજ/કરાર/શેયર સર્ટિફિકેટના રિટ્રીવલની કૉપી રુ.1000/- પ્રતિ લેન
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ Rs.1000/-
પૂર્વચુકવણીના સ્ટેટમેંટ ખર્ચ Rs.500/-

ભારત સરકાર દ્વારા સૂચિત, તમામ ફી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસ પર જીએસટી લાગુ પડે છે અને ભારત સરકારના સંબંધિત નિયમો મુજબ ફેરફારને પાત્ર છે.

શરતો લાગુ.

બધી લોન રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડના સ્વવિવેક પર આપવામાં આવશે. અહીં ઉપલબ્ધ બધી જાણકારી નોટીસ આપ્યા વગર બદલી શકે છે. કોઈપણ સંજોગોમાં, લોન અરજી માટે અમારા કોઈપણ પ્રતિનિધિને કેશ, બેરર,બ્લેન્ક ચેક અથવા વસ્તુના રૂપમાં ચુકવણી ન કરો. કૃપા કરીને ધ્યાન આપો કે બધા પીડીસી અને ટ્રાંજૈક્શન ખર્ચના ચેક ક્રૉસ હોવા જોઈએ અને "રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ" ના નામ પર બનેલા હોવા જોઈએ.

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે