કંટેંટ પર જાઓ

માઈક્રોફાઈનેન્સના વ્યાજ દર

વર્ણન એમઇએલ લોન એમએફઆઈ ( એમએલ / એમયૂ)
સબ-પ્રોડક્ટ અસુરક્ષિત
ચેક બાઉન્સ ખર્ચ Rs.350
બાકી વ્યાજ રકમ 26% (બાકી રકમ પર)
ફ્લોટિંગ રેટના વ્યાજ દરમાં પૂર્વ ચુકવણી શુલ્કો. આ આરસીએલમાં બુક કરાયેલ લોન્સ માટે લાગુ પડે છે. (વ્યક્તિગત માટે લાગુ છે) પૂર્વચુકવણી ખર્ચ નિમ્ન પર લાગુ પડતો નથી:
વ્યક્તિગત અરજદાર સાથે વ્યક્તિગત સહ-અરજદાર
માત્ર વ્યક્તિગત અરજદાર

પૂર્વ ચુકવણીના શુલ્કો નીચેના અનુસાર રહેશે:
વ્યક્તિગત અરજદાર સાથે કૉર્પ/સહભાગી સહ-અરજદાર
વ્યક્તિગર સહ-અરજદારની સાથે કોર્પ/ભાગીદાર એપ
વ્યક્તિગર અરજદારની સાથે વ્યક્તિગત સહ-અરજદાર અને કોર્પ/ભાગીદાર સહ-અરજદાર
બધા બિન-વ્યક્તિગત અરજદાર અને સહ-અરજદાર

કૃપા કરીને નીચેના પોઇન્ટ્સને નોંધો (આ એપ્લિકેશન, સહ-એપ્લિકેશન અને બાંયધરીને ધ્યાનમાં લીધા વિના વ્યક્તિગત પર આધારિત લોન્સ માટે લાગુ પડે છે)
1. આંશિક પૂર્વ ચુકવણીની રકમ સ્વીકારવા પર કોઈ મર્યાદા નથી.
2. વિતરણની તારીખથી લઇને બંધ કરવાની તારીખ સુધી ન્યૂનતમ 6 મહિનાની અવધિ લાગુ નથી.
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ રૂ. 500 પ્રતિ વિનિમય
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ i) 5% + G.S.T. વિતરણના 12 મહિનાની અંદર,
ii) એના પછી 3% + G.S.T
આંશિક - પૂર્વચુકવણી દરો ઉપલબ્‍ધ નથી
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ
1. ગ્રાહકની વિનંતી પર - ગ્રાહકને ચાર્જ કરવામાં આવશે
2. આરસીએફ વિનંતી પર - કોઈ શુલ્કો એકત્રિત કરવામાં આવશે નહીં
Rs.1500
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ :
a) ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફારની શુલ્ક
b) સમયગાળો/ EMI પુન: નિર્ધારણ


Rs.2000

પીઓએસના 3%
એનઓસી ચાલુ કરવાં ના ખર્ચ પેહેલી વાર "કોઈ ખર્ચ નથી", ડુપ્લીકેટ રુ.500
લીગલ/કલેક્‍શન/રિપોજેસન અને સંબંધિત ખર્ચ વાસ્તવિકના અનુસાર
ઋણ રીન્યૂ કરવાના દરો ઉપલબ્‍ધ નથી
મૂલ્યાંકન દરો ઉપલબ્‍ધ નથી
કેશ હેન્ડલિંગ ખર્ચ 1% + રૂ. 50 કરોડના રોકડ રસીદ માટે કર લાગુ થશે (મહત્તમ રોકડ મર્યાદા રૂ. 1,99,999.)
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ રૂ. 300/- પ્રિક્લોઝર/વિનિમય/પાકતી મુદત/ગ્રાહક દ્વારા કરાયેલ રદ્દીકરણ સમયે.
રૂ. 450/- પ્રિક્લોઝર/વિનિમય/પાકતી મુદત/ગ્રાહક દ્વારા કરાયેલ રદ્દીકરણ દિવસથી સાઈઠ દિવસ સુધી.
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ  
ડુપ્લિકેટ એનડીસી 2 અને 25 પર ચાર્જ રુ.500/- પ્રતિ લેન
પૂર્વચુકવણીના સ્ટેટમેંટ ખર્ચ Rs.200/-
નાણાં ચુકવણીના ચેકની પુનઃમાન્યતા Rs.300/-
 
વર્ણન એમઇએલ લોન એમએફઆઈ ( એમએલ / એમયૂ)
સબ-પ્રોડક્ટ સુરક્ષિત
ચેક બાઉન્સ ખર્ચ Rs.350
બાકી વ્યાજ રકમ 26% (બાકી રકમ પર)
ફ્લોટિંગ રેટના વ્યાજ દરમાં પૂર્વ ચુકવણી શુલ્કો. આ આરસીએલમાં બુક કરાયેલ લોન્સ માટે લાગુ પડે છે. (વ્યક્તિગત માટે લાગુ છે) પૂર્વચુકવણી ખર્ચ નિમ્ન પર લાગુ પડતો નથી:
વ્યક્તિગત અરજદાર સાથે વ્યક્તિગત સહ-અરજદાર
માત્ર વ્યક્તિગત અરજદાર

પૂર્વ ચુકવણીના શુલ્કો નીચેના અનુસાર રહેશે:
વ્યક્તિગત અરજદાર સાથે કૉર્પ/સહભાગી સહ-અરજદાર
વ્યક્તિગર સહ-અરજદારની સાથે કોર્પ/ભાગીદાર એપ
વ્યક્તિગર અરજદારની સાથે વ્યક્તિગત સહ-અરજદાર અને કોર્પ/ભાગીદાર સહ-અરજદાર
બધા બિન-વ્યક્તિગત અરજદાર અને સહ-અરજદાર

કૃપા કરીને નીચેના પોઇન્ટ્સને નોંધો (આ એપ્લિકેશન, સહ-એપ્લિકેશન અને બાંયધરીને ધ્યાનમાં લીધા વિના વ્યક્તિગત પર આધારિત લોન્સ માટે લાગુ પડે છે)
1. આંશિક પૂર્વ ચુકવણીની રકમ સ્વીકારવા પર કોઈ મર્યાદા નથી.
2. વિતરણની તારીખથી લઇને બંધ કરવાની તારીખ સુધી ન્યૂનતમ 6 મહિનાની અવધિ લાગુ નથી.
ચેક સ્વેપિંગ ખર્ચ રૂ. 500 પ્રતિ વિનિમય
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ ડિસબર્સ અવધિ ના અનુસાર.
0 થી 12 મહિના: - 5% નો પીઓએસ

13 થી 24 મહિના: - 4% નો પીઓએસ

25 અને એના પછીના: - 3% નો પીઓએસ
*પ્રિક્લોઝર શુલ્ક સર્વિસ ટેક્સ અને એજ્યુકેશન સેસથી અલગ છે. પ્રિક્લોઝર શુલ્કમાં લાગુ સર્વિસ ટેક્સ ઉમેરો
આંશિક - પૂર્વચુકવણી દરો ઉપલબ્‍ધ નથી
લોન કેંસલ કરવાનો ખર્ચ
1. ગ્રાહકની વિનંતી પર - ગ્રાહકને ચાર્જ કરવામાં આવશે
2. આરસીએફ વિનંતી પર - કોઈ શુલ્કો એકત્રિત કરવામાં આવશે નહીં
Rs.2000
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ :
a) ઈએમઆઈની તારીખમાં ફેરફારની શુલ્ક
b) સમયગાળો/ EMI પુન: નિર્ધારણ


Rs.2000

પીઓએસના 3%
એનઓસી ચાલુ કરવાં ના ખર્ચ પેહેલી વાર "કોઈ ખર્ચ નથી", ડુપ્લીકેટ રુ.500
લીગલ/કલેક્‍શન/રિપોજેસન અને સંબંધિત ખર્ચ વાસ્તવિકના અનુસાર
ઋણ રીન્યૂ કરવાના દરો ઉપલબ્‍ધ નથી
મૂલ્યાંકન દરો ઉપલબ્‍ધ નથી
કેશ હેન્ડલિંગ ખર્ચ 1% + રૂ. 50 કરોડના રોકડ રસીદ માટે કર લાગુ થશે (મહત્તમ રોકડ મર્યાદા રૂ. 1,99,999.)
સ્વેપ, મેચ્યોર, પ્રીક્લોજર્સ અને ગ્રાહક દ્વારા કેંસલ કરવાં પર એસપીડીસી રિટ્રીવલ ખર્ચ રૂ. 300/- પ્રિક્લોઝર/વિનિમય/પાકતી મુદત/ગ્રાહક દ્વારા કરાયેલ રદ્દીકરણ સમયે.
રૂ. 450/- પ્રિક્લોઝર/વિનિમય/પાકતી મુદત/ગ્રાહક દ્વારા કરાયેલ રદ્દીકરણ દિવસથી સાઈઠ દિવસ સુધી.
અંશતઃ વિતરણ પર ખર્ચ  
ડુપ્લિકેટ એનડીસી 2 અને 25 પર ચાર્જ રુ.500/- પ્રતિ લેન
પૂર્વચુકવણીના સ્ટેટમેંટ ખર્ચ Rs.200/-
નાણાં ચુકવણીના ચેકની પુનઃમાન્યતા Rs.300/-

ભારત સરકાર દ્વારા સૂચિત, તમામ ફી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસ પર જીએસટી લાગુ પડે છે અને ભારત સરકારના સંબંધિત નિયમો મુજબ ફેરફારને પાત્ર છે.

શરતો લાગુ.

બધી લોન રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડના સ્વવિવેક પર આપવામાં આવશે. અહીં ઉપલબ્ધ બધી જાણકારી નોટીસ આપ્યા વગર બદલી શકે છે. કોઈપણ સંજોગોમાં, લોન અરજી માટે અમારા કોઈપણ પ્રતિનિધિને કેશ, બેરર,બ્લેન્ક ચેક અથવા વસ્તુના રૂપમાં ચુકવણી ન કરો. કૃપા કરીને ધ્યાન આપો કે બધા પીડીસી અને ટ્રાંજૈક્શન ખર્ચના ચેક ક્રૉસ હોવા જોઈએ અને "રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ" ના નામ પર બનેલા હોવા જોઈએ.

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે