કંટેંટ પર જાઓ

ફી અને શુલ્ક

ખર્ચ નો વર્ણન ખર્ચ
પ્રોસેસિંગ ખર્ચ કુલ વિતરણ નો 1%
ચેક બાઉન્સ ખર્ચ દરેક ચેક બાઉન્સ અથવા ઈસીએસ ક્લિયર ન થવા પર રુ. 600
વિલંબ ચુકવણી શુલ્ક ચુકવણી ન કરેલી ઈએમઆઈ નો 2% પ્રતિ મહિનો
ફોરક્લોજર ખર્ચ પૂર્ણ પ્રી-ક્લોજરની તારીખ પર બાકી મુદ્દલનો 4%
પૂર્વચુકવણી ખર્ચ પૂર્વચુકવણી રકમોના 2%
લોન કૈંસલેશન અને રીબુકિંગ ખર્ચ રુ.1,000
લોન કેંસલ કરવાં અને ફરી થી બુક કરવા નો ખર્ચ રુ. 2000
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ 3% પીઓએસ પર
સ્ટૈમ્પ ડ્યૂટી વાસ્તવિક
લોન પુન:ર્નિર્ધારણ ખર્ચ 2% પીઓએસ પર
લીગલ/કલેક્‍શન/રિપોજેસન અને સંબંધિત ખર્ચ વાસ્તવિક

ભારત સરકાર દ્વારા સૂચિત, તમામ ફી, વ્યાજ અને અન્ય ચાર્જિસ પર જીએસટી લાગુ પડે છે અને ભારત સરકારના સંબંધિત નિયમો મુજબ ફેરફારને પાત્ર છે.

શરતો લાગુ.

બધી લોન રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડના સ્વવિવેક પર આપવામાં આવશે. અહીં ઉપલબ્ધ બધી જાણકારી નોટીસ આપ્યા વગર બદલી શકે છે. કોઈપણ સંજોગોમાં, લોન અરજી માટે અમારા કોઈપણ પ્રતિનિધિને કેશ, બેરર,બ્લેન્ક ચેક અથવા વસ્તુના રૂપમાં ચુકવણી ન કરો. કૃપા કરીને ધ્યાન આપો કે બધા પીડીસી અને ટ્રાંજૈક્શન ખર્ચના ચેક ક્રૉસ હોવા જોઈએ અને "રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ" ના નામ પર બનેલા હોવા જોઈએ.

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે