કંટેંટ પર જાઓ

દસ્તાવેજીકરણ

  • Identity Proof - Any one (e.g. Voter ID / Driving License / Passport)
  • Address Proof - Any one (e.g. Voter ID / Driving License / Passport / Telephone Bill / Electricity Bill / Registered Lease Deed or Sale Agreement)
  • પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો
  • કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા જરી કોઈ અન્ય માન્ય ફોટો ID કાર્ડ
બધી લોન કંપની ના સ્વવિવેક પર આધારિત હશે.