કંટેંટ પર જાઓ

યોગ્યતા

Sl# માપદંડ વર્ણન
1 ઋણ લેનારનો અત્યાર સુધીનો કાર્યકાળ ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષ
2 અરજદાર/સહ-અરજદાર/ગેરેન્ટરની ઉંમર ઓછામાં ઓછા 21 વર્ષ
મહત્તમ 65 વર્ષ (મુદત પૂરી થાય તે સમયે)
3 ટર્નઓવર ઓછામાં ઓછા 1.50 કરોડ
4 સ્ટોક બજારલાયક સ્ટોક
5 ચોખ્ખો ફાયદો (પીએટી) પાછલા બે વર્ષ થી ફાયદામાં છીએ

હમણાં અપ્લાય કરો

Text to Identify Refresh CAPTCHA કૈપ્ચા રીફ્રેશ કરો
દર્શાવેલ જગ્યાઓમાં વિગતો ભરવી ફરજિયાત છે